Enes Çalık

Enes Çalık yalan söylemek

Görsel Metin

► Videoyu İzle

Mümin’in Musibetlere Karşı Duruşu

Hayrat Vakfı – Enes Çalık

► Videoyu İzle

Allah’ın Razı Olduğu Evler

Hayrat Vakfı – Enes Çalık

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Sohbetleri – 85 – Müminin öncelikleri nelerdir?

Yine Gençlik Rehberi’nde îzâhı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından suâl edildi ki: “Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderâtıyla alâkadâr olan bu dehşetli harb-i umûmîden elli gündür -şimdi yedi seneyi geçti, aynı hâl devam ediyor- hiç sormuyorsun. Ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim olan insanlar, cemâati ve […]

► Videoyu İzle

Yalan söylemenin caiz olduğu durumlar var mıdır?

Hayrat Vakfı İstanbul Ümraniye Temsilcisi – Enes Çalık – İşaratül-İcaz: Evet, kat‘î ve zarûrî bir maslahat için mesâğ-ı şer‘î vardır. Fakat, hakîkate bakılırsa, maslahat dedikleri şey bâtıl bir özürdür. Zîrâ usûl-ü şerîatta takarrur ettiği vechile, mazbût ve mikdarı muayyen olmayan bir şey, hükümlere illet ve medâr olamaz. Çünki mikdarı bir had altına alınmadığından sû’-i isti‘mâle […]

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Dersleri 16 – Yirmidördüncü Söz, Beşinci Dal

Risale-i Nur Dersleri 16 – Yirmidördüncü Söz, Beşinci Dal

► Videoyu İzle

Risale-i Nur Sohbetleri 67- İman Hakikatleri

Hayrat Vakfı İstanbul Ümraniye Temsilcisi – Enes Çalık – “İkinci Cihet: İman, yalnız icmâlî ve taklîdî bir tasdike münhasır değil; bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki aynada görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi; imanın o derece kesretli hakikatleri var ki, bin bir esmâ-i […]

► Videoyu İzle

Yirmi Beşinci Söz, Kur’ân Nedir?

Enes Çalık, Hayrât Vakfı İstanbul, Ümraniye Temsilcisi — Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime, Birinci Cüz Kur’ân nedir, tarifi nasıldır? Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi, Kur’ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi, ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri, ve zeminde […]

► Videoyu İzle

Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal

Enes Çalık, Hayrât Vakfı İstanbul, Ümraniye Temsilcisi — Yirmidördüncü Söz, Beşinci Dal, İkinci Meyve Eğer desen: “Şu küllî, hadsiz ni‘metlere karşı nasıl şu mahdûd, cüz’î şükrümle mukābele edebilirim?” Elcevab: Küllî bir niyetle, hadsiz bir i‘tikād ile. Meselâ, nasıl ki bir adam, beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer. Ve görür ki, her biri milyonlara değer […]

► Videoyu İzle