https://youtube.com/watch?v=_AmlLElMVpg

Cemal Erşen, Hayrât Vakfı İlmi Araştırmalar Heyeti Üyesi

… O Zât,(asm) öyle bir şerîat ve bir İslâmiyet ve bir ubûdiyet ve bir duâ ve bir da‘vet ve bir îmân ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünki ümmî bir Zât’ta (asm) zuhûr eden o şerîat, on dört asrı ve nev‘-i beşerin humsunu âdilâne ve hakkāniyet üzere ve müdakkikāne, hadsiz kanunlarıyla idare etmesi, emsâl kabûl etmez. Hem ümmî bir Zât’ın (asm) ef‘âl ve akvâl ve ahvâlinden çıkan İslâmiyet, her asırda üç yüz elli milyon insanın rehberi ve mercii; ve akıllarının muallimi ve mürşidi; ve kalblerinin münevviri ve musaffîsi; ve nefislerinin mürebbîsi ve müzekkîsi; ve ruhlarının medâr-ı inkişâfı ve ma‘den-i terakkıyâtı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış.

Hem dininde bulunan bütün ibâdâtın bütün envâında en ileri olması; ve herkesten ziyâde takvâda bulunması ve Allah’dan korkması; ve fevkalâde dâimî mücâhedât ve dağdağalar içinde, tam tamına ubûdiyetin en ince esrârına kadar mürâât etmesi; ve hiç kimseyi taklîd etmeyerek tam ma‘nâsıyla ve mübtediyâne, fakat en mükemmel olarak, hem ibtidâ ve intihâyı birleştirerek yapması, elbette misli görülmez ve görülmemiş.

Hem binler duâ ve münâcâtlarından Cevşenü’l-Kebîr ile öyle bir ma‘rifet-i Rabbâniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsîf ediyor ki, o zamandan beri gelen ehl-i ma‘rifet ve ehl-i velâyet, telâhuk-u efkâr ile beraber, ne o mertebe-i ma‘rifete ve ne de o derece-i tavsîfe yetişememeleri gösteriyor ki, duâda dahi onun misli yoktur. Risâle-i Münâcât’ın başında, Cevşenü’l-Kebîr’in doksan dokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir meâlinin beyân edildiği yere bakan adam, “Cevşen’in dahi misli yoktur” diyecek. …

Dersi metninden takip etmek için:

– Latincekulliyat.risaleonline.com/#!sualar-1/119

– Sorularınız içinwww.risaleonline.com