http://vimeo.com/video/110606035

Hayrat Vakfı İstanbul Ümraniye Temsilcisi – Enes Çalık – İşaratül-İcaz: Evet, kat‘î ve zarûrî bir maslahat için mesâğ-ı şer‘î vardır. Fakat, hakîkate bakılırsa, maslahat dedikleri şey bâtıl bir özürdür. Zîrâ usûl-ü şerîatta takarrur ettiği vechile, mazbût ve mikdarı muayyen olmayan bir şey, hükümlere illet ve medâr olamaz. Çünki mikdarı bir had altına alınmadığından sû’-i isti‘mâle uğrar. Maahâzâ, bir şeyin zararı menfaatine galebe ederse, o şey mensûh ve gayr-i mu‘teber olur. Maslahat, o şeyi terk etmekte olur. Evet, âlemde görünen bu kadar inkılâblar ve karışıklıklar, zararın, özür telakkî edilen maslahata galebe etmesine bir şâhiddir. Fakat kinâye veya ta‘rîz suretiyle, yani gayr-i sarîh bir kelime ile söylenilen yalan, kizbden sayılmaz.