İnsan iman ile nasıl bir kıymet kazanır?

Şevki Altunsoy, Hayrât Vakfı İstanbul, Başakşehir Temsilcisi — Birinci Nokta: İnsan, nûr-u îmânla dünyada da a‘lâ-yı illiyyîne çıkar, cennete lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i sâfilîne düşer, cehenneme ehil olur. Ve o vaz‘iyete girer. Çünki îmân, insanı Sâni‘-i Zülcelâl’ine nisbet ediyor. Îmân, bir intisâbdır. Öyle ise insan, insanda tezâhür eden san‘at-ı İlâhiye ve nukūş-u esmâ-yı Rabbâniye i‘tibâriyle, [...]

Otuz İkinci Söz, Birinci Mevkıf

Cemal Erşen, Hayrât Vakfı İlmi Araştırmalar Heyeti Üyesi — Otuz İkinci Söz, Birinci Mevkıf … Bütün tabiatperest, esbâbperest ve müşrik gibi umum envâ‘-ı ehl-i şirkin ve küfrün ve dalâletin tevehhüm ettikleri şerîkleri nâmına bir şahıs farz ediyoruz ki, o şahs-ı farazî, mevcûdât-ı âlemden bir şeye rabb olmak istiyor ve hakîkî mâlik olmak, da‘vâ etmektedir. İşte o müddeî, evvelen mevcûdâtın en küçüğü olan bir zerreye [...]

Yirmi Beşinci Söz, Kur’ân Nedir?

Enes Çalık, Hayrât Vakfı İstanbul, Ümraniye Temsilcisi — Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime, Birinci Cüz Kur’ân nedir, tarifi nasıldır? Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi, Kur’ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi, ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri, ve zeminde [...]

Birinci Lem’a

Metin Uçar, Hayrât Vakfı ARGE ve Genel Yayın Koordinatörü – @msserdengecti — Birinci Lem’â Hazret-i Yûnus ibn-i Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâm’ınmünâcâtı, en azîm bir münâcâttır ve en mühim bir vesîle-i icâbe-i duâdır. Hazret-i Yûnus Aleyhisselâm’ın kıssa-i meşhûresinin hulâsası: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı, gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümid kesik [...]

Yirmi Sekizinci Mektub, Beşinci Mesele

Ahmet Erem — Yirmi Sekizinci Mektub, Beşinci Mesele – Şükür Risalesi Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan tekrar ile  اَفَلاَ يَشْكُرُونَ .. اَفَلاَ يَشْكُرُونَ.. وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ  لَئِنْ شَكَرْتُمْ  َلاَزِيدَنَّكُمْ  .. بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ gibi âyetlerle gösteriyor ki, Hâlık-ı Rahmân‘ın, ibâdından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakîmde gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği, nimetleri tekzip ve inkâr suretinde gösterip,  فَبِاَىِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ fermanıyla, Sûre-i Rahmân’da şiddetli ve dehşetli bir [...]