https://youtube.com/watch?v=ia4xZOV2T48

Ahmet Erem

Onbirinci Lem’a, Onuncu Nükte, İkinci Nokta

Muhabbetullâh, ittibâ‘-ı sünnet-i Muhamme­di­ye’yi (asm) istilzâm eder. Çünki Allah’ı sevmek, onun marziyâtını yapmaktır. Marziyâtı ise, en mükemmel bir sûrette Zât-ı Muhammediye’de (asm) tezâhür ediyor. Zât-ı Ahmediye’ye (asm) harekât ve ef‘âlde benzemek iki cihetledir:

Birincisi: Cenâb-ı Hakk’ı sevmek ciheti, emrine itâat ve marziyâtı dâiresinde hareket etmek, o ittibâı iktizâ ediyor. Çünki bu işte en mükemmel imam, Zât-ı Muhammediye’dir. (asm)

İkincisi: Madem Zât-ı Ahmediye, (asm) insanlara olan hadsiz ihsânât-ı İlâhiyenin en mühim bir vesîlesidir. Elbette Cenâb-ı Hak hesabına, hadsiz bir muhabbete lâyıktır. İnsan, sevdiği zâta, eğer benzemek kābil ise, fıtraten benzemek ister. İşte, Habîbullâh’ı sevenlerin, sünnet-i seniyesine ittibâ‘ ile ona benzemeye çalışmaları, kat‘iyen iktizâ eder.

Dersi metninden takip etmek için:

– Latincekulliyat.risaleonline.com/#!lemalar/60

– Sorularınız içinwww.risaleonline.com