http://vimeo.com/92307830

00:25 D. Fiillerde istek kipleri (sîgalar)
01:50 a. Dilek – şart kipi (şartiye) ( -sa, -se )
04:55 b. Gereklilik kipi (vucûbiye) ( -malı, -meli )
10:50 c. Gerekli kılma kipi (iltizâmiye) ( -e, -a )
15:00 d. Emir kipi (-ın, -in, -un, -ün, -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz,
-sın, -sin, -sun, -sün, -sınlar, -sinler, -sunlar, -sünler)
23:10 E. Masdar ekleri
25:20 a. Aslî masdar eki ( -mak, -mek )
29:45 b. Hafifleştirilmiş masdar eki ( -me, -ma )
30:30 c. Nev’î masdar eki ( -ış, -iş, -uş, -üş )
38:35 Konu özeti