http://vimeo.com/video/96513010

Ali Kurt, Hayrât Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İDSB Genel Sekreteri – @AvAliKurt

Otuzbirinci Söz, Mi‘râc-ı Nebevî

Mi‘râc mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı îmâniyenin nûrlarından meded alan bir nûrdur. Erkân-ı îmâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı, elbette bizzât isbat edilmez. Çünki Allah’ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücû­­dunu inkâr eden adamlara Mi‘râc’dan bahsedilmez. Evvelâ o erkânı isbat etmek lâzım geliyor. Öyle ise, biz Mi‘râc’da istib‘âd ile vesveseye düşen bir mü’mini muhâtab ittihâz ederek, ona karşı serd-i kelâm edeceğiz. Ara sıra makam-ı istimâ‘da olan mülhidi nazara alıp serd-i kelâm edeceğiz. Bazı sözlerde hakîkat-i Mi‘râcın bir kısım lem‘aları zikredilmişti. İhvânlarımın ısrarıyla ayrı ayrı o lem‘aları hakîkatin aslıyla birleştirmek ve kemâlât-ı Ahmediyenin (asm) cemâline birden bir ayna yapmak için inâyeti Allah’dan istedik.

Dersi metninden takip etmek için:

– Latincekulliyat.risaleonline.com/#!sozler/241

– Sorularınız içinwww.risaleonline.com