https://vimeo.com/157094024

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem
Zülfikar – 10.Söz – Beşinci Hakîkat: Bâb-ı şefkat ve ubûdiyet-i Muhammediyedir (asm). İsm-i Mucîb ve Rahîm’in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir hâceti en ednâ bir mahlûkundan görüp, kemâl-i şefkatle ummadığı yerden is‘âf eden; ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlûkundan işitip, imdâd eden; lisân-ı hâl ve kāl ile istenilen her şeye icâbet eden, nihâyetsiz bir şefkat ve bir merhamet sâhibi bir Rab, en büyük bir abdinden (Hâşiye), en sevgili bir mahlûkundan en büyük hâcetini görüp bitirmesin? İs‘âf etmesin?
► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi