© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrât Vakfı İlmi Araştırmalar Heyeti Üyesi: Cemal Erşen

O Zât,(asm) öyle bir şerîat ve bir İslâmiyet ve bir ubûdiyet ve bir duâ ve bir da‘vet ve bir îmân ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünki ümmî bir Zât’ta (asm) zuhûr eden o şerîat, on dört asrı ve nev‘-i beşerin humsunu âdilâne ve hakkāniyet üzere ve müdakkikāne, hadsiz kanunlarıyla idare etmesi, emsâl kabûl etmez. Hem ümmî bir Zât’ın (asm) ef‘âl ve akvâl ve ahvâlinden çıkan İslâmiyet, her asırda üç yüz elli milyon insanın rehberi ve mercii; ve akıllarının muallimi ve mürşidi; ve kalblerinin münevviri ve musaffîsi; ve nefislerinin mürebbîsi ve müzekkîsi; ve ruhlarının medâr-ı inkişâfı ve ma‘den-i terakkıyâtı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış.