© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ali Cirit

Şualar 2 – 12.Şua بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُAzîz, sıddîk kardeşlerim! Eskişehir Mahkemesi’nde gizli kal­mış ve resmen zabta geçmemiş, müdâfaâtımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latîf bir vak‘a-i müdâfaayı beyân ediyorum: Orada benden sordular: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: Eskişehir mahkeme reisinden başka sizler daha dünyaya gelmeden ben dindâr cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki târîhçe-i hayatım isbat eder. Hulâsası şudur: O zaman şimdiki gibi, bir türbe kubbesinde inzivâda idim.
► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi