© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

İşaratül-İcaz – Sure-i Bakara,21 – 22 – Mukaddeme: Akāidî ve îmânî hükümleri kavî ve sâbit kılmakla meleke hâline getiren, ancak ibâdettir. Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibâret olan ibâdetle, vicdânî ve aklî olan îmânî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve te’sîrleri zayıf kalır. Bu hâle âlem-i İslâmın hâl-i hâzırdaki vaz‘iyeti şâhiddir.

► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi