© Hayrat Vakfı – http://www.hayratvakfi.org / http://www.hayrat.tv

Hayrat Vakfı – Ahmet Erem

Zülfikar – Onuncu Söz –
On Birinci Hakîkat: Bâb-ı insaniyettir. İsm-i Hakk’ın cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, Cenâb-ı Hakk ve Ma‘bûd-u Bilhak, insanı şu kâinât içinde rubûbiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rubûbiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd; ve hitâbât-ı Sübhâniyesine en mütefekkir bir muhâtab; ve mazhariyet-i esmâsına en câmi‘ bir ayna; ve onu İsm-i A‘zam’ın tecellîsine ve her isimde bulunan İsm-i A‘zam’lık mertebesinin tecellîsine mazhar bir ahsen-i takvîmde en güzel bir mu‘cize-i kudret; ve hazâin-i rahmetinin müştemelâtını tart­mak, tanımak için en ziyâde mîzân ve âletlere mâlik bir müdakkik; ve nihâyetsiz ni‘metlerine en ziyâde muhtaç; ve fenâdan en ziyâde müteellim; ve bekāya en ziyâde müştâk; ve hayvanât içinde en nâzik ve en nâzdâr; ve en fakir ve en muhtaç; ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht; ve isti‘dâdca en ulvî ve en yüksek sûrette, mâhiyette yaratsın da, onu müsteid olduğu ve müştâk olduğu ve lâyık olduğu bir dâr-ı ebedîye göndermeyip, hakîkat-i insaniyeyi ibtâl ederek, kendi hakkāniyetine taban tabana zıd ve hakîkat nazarında çirkin bir haksızlık etsin?
► hayratvakfi.org
► hayrat.tv
► facebook.com/hayratvakfi
► twitter.com/hayratvakfi