https://youtube.com/watch?v=Z3Y7v2rLSF8

Enes Çalık, Hayrât Vakfı İstanbul, Ümraniye Temsilcisi

Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime, Birinci Cüz

Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi, Kur’ân,

şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,

ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,

ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,

ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı,

ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı,

ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı,

ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi,

ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi,

ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,

ve Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı,

ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi,

ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyası,

ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,

ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi,

ve insana hem bir kitab-ı şeriat,

hem bir kitab-ı dua,

hem bir kitab-ı hikmet,

hem bir kitab-ı ubûdiyet,

hem bir kitab-ı emir ve davet,

hem bir kitab-ı zikir,

hem bir kitab-ı fikir,

hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi’ bir kitab-ı mukaddestir.

Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefâ ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semâvîdir.